Tìm hiểu ý nghĩa của bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động là một khái niệm quan trọng trong luật pháp và các quy định về lao động. Nó được xem là một phương tiện để bảo vệ nhân viên trong môi trường làm việc. Bảo hộ lao động bao gồm các quy định về an toàn và sức khỏe trong môi trường làm việc, cũng như các quy định về lương, thời gian làm việc, điều kiện làm việc và các quy định khác.